Ugo Rondinone (b. 1963)

If there were anywhere but desert. Thursday

Ugo Rondinone (b. 1964)

The Second Hour of the Poem

Ugo Rondinone (b. 1963)

ZEHNTERSEPTEMBERNEUNZEHN HUNDERTACHTUNDNEUNZIG

Ugo Rondinone (b. 1963)

4. Januar 2007

Ugo Rondinone (b. 1963)

ersteraprilzweitausendunddreizehn

Ugo Rondinone (b. 1963)

MOONRISE. east. february

Ugo Rondinone (b. 1963)

The Eighth Hour of the Poem

Ugo Rondinone (b. 1963)

NEUNUNDZWANZIGSTERFEBRUARZWEITAUSENDUNDACHT

Ugo Rondinone (b. 1964)

orange green yellow pink mountain

Ugo Rondinone (b. 1964)

SIEBZEHNTERMA¨RZNEUNZEHNHUNDERTZWEIUNDNEUNZIG

Ugo Rondinone (b. 1963)

NEUNZEHNTERJANUARZWEITAUSENDUNDFUENF

Ugo Rondinone (B. 1964)

NR. 293 SIEBTERJANUARZWEITAUSENDUNDDREI

UGO RONDINONE (B. 1964)

siebenundzwanzigstermaizweitausendundzwei

Ugo Rondinone (b. 1964)

pink yellow green orange mountain

Ugo Rondinone (B. 1964)

No. 176 NEUNZEHNTERMAERZZWEITAUSENDUNDNULL

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 91 - Dreiundzwanzigstermaineunzehnundertsiebenundneunzig

Ugo Rondinone (b. 1964)

Zweiundzwanzigsterjulineunzehnhundertachtundneunzig No. 108

Ugo Rondinone (B. 1964)

Dreissigsternovemberzweitausendunddrei

Ugo Rondinone (b. 1964)

Siebterseptemberneunzehnhunderdtsechsundneunzig No. 84

UGO RONDINONE (B. 1964)

5. September, 2007

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 246 VIERUNDZWANZIGSTERAUGUSTZWEITAUSENDUNDEINS

UGO RONDINONE (B. 1964)

sunrise. west. october

UGO RONDINONE (B. 1964)

dritterseptemberneunhundertachtundneunzig

Ugo Rondinone (b. 1964)

Fünfterseptemberzweitausendundacht

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 325 Achtzehnterjanuarzweitausendundvier

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 128 neunzehntermaineunzehnhundertneunundneunzig

Ugo Rondinone (b. 1964)

SUNRISE. west. February

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 304 Elfterfebruarzweitausendunddrei

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 251 Elfternovemberzweitausendundeins

UGO RONDINONE (B. 1964)

dreiundzwanzigsterseptemberzweitausendundzweiundzwanzig

UGO RONDINONE (B. 1964)

No 345 ZWEITERJAUARZWEITAUSENDUNDFUNF

Ugo Rondinone (b. 1963)

SECHSTERJANUARZWEITAUSENUNDDREIZEHN

Ugo Rondinone (b. 1963)

City Circus Cemetery

UGO RONDINONE (B. 1964)

moonrise. west. may

CONSORTIUM: 40 YEARS UGO RONDINONE (NÉ EN 1964)

Zehnterjunizweitausendundsechzehn

Ugo Rondinone (B. 1964)

Sechsundzwanzigsterjulizweitausendundvierzehn

Ugo Rondinone (b. 1964)

Moonrise. West. October

Ugo Rondinone (b. 1964)

Elfterjunizweitausendundneun

Ugo Rondinone (b. 1963)

long gone SOLE

Ugo Rondinone (B. 1964)

Dreissigstermaerzzweitausendundzwei

Ugo Rondinone (B. 1964)

No. 239 dritterjanuarzweitausendundeins

Ugo Rondinone (b. 1963)

Long Nights SHORT Years

UGO RONDINONE (B. 1964)

zweiterjanuarzweitausendundsechszehn

Ugo Rondinone (b. 1963)

FÜNFUNDZWANZIGSTERAUGUSTZWEITAUSENDUNDELF

Ugo Rondinone (b. 1963)

Long Nights Short YEARS

Ugo Rondinone (b. 1963)

No. 178 SECHSUNDZWANZIGSTERMAERZZWEITAUSENDUNDNULL