YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Hansen asa (Sailing Boat Morning)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Hansen asa (Sailing boat morning)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Kumoizakura (Kumoi Cherry Tree)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

A view of Futago from Shodo Island

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Mountain Stream

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Amurissaa (Golden Temple in Amritsar)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Numazaki bokujo no hiru (Midday rest, Numazaki)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Erora daisango kutsuin (Ellora, cave temple no.3)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Jaipuuru no Ajumeru mon (Ajmer gate, Jaipur)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Matahorun yama (Matterhorn, daytime)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Asahi (Sunrise)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Sufuinkusu (Sphinx, day)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Hebizukai (Snake charmers)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Sharamaru Gaaden (Shalimar Garden, Lahore)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Kawaguchi ko (Fuji from Kawaguchi Lake)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Buraitohorun-yama (Breithorn)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Caravan from Afghanistan: moonlit night

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Matahorun yama (Matterhorn, daytime)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

A group of three prints

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Kawaguchi ko (Fuji from Kawaguchi Lake)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Rugano machi (Lugano)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Gurando kyanion (The Grand Canyon)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Mt. Rainier, 1953

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Yungufurau-yama (Jungfrau)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Taji Maharu no niwa, daiichi (Garden at Taj Mahal, no.1)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Fujiyama from Miho

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Two woodblock prints

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

Hirosakijo/Hirosaki Castle , from the series Sakura hachidai (Eight views of cherry blossoms), 1935 Sekishozan (Shizhongshan), 1940 Soshu (Suzhou), 1940

Yoshida Hiroshi (1876–1950)

Morning Mist in Taj Mahal

YOSHIDA HIROSHI(1876-1950)

Goraiko (Early morning)

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Evening at Pittsburgh

YOSHIDA HIROSHI (1876-1950)

Afuganisutan no Kyaraban, tsukiyo (Moon night at Caravan in Afganistan)

Hiroshi Yoshida (1876-1950)

TWO WOODBLOCK PRINTS DEPICTING INDIA