MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Durga)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Devi)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Krishna and Cow)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Acrobat)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Gaja Lakshmi)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Gaja Lakshmi)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Krishna)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Durga)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Krishna with Flute)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Durga)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Cow)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Narasimha)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Goat and Tree)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Goat with Aubergines)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Acrobat)

Manjit Bawa (1941-2008)

Untitled (Winged Figure)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Krishna Fluting)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (King)

Manjit Bawa (1941-2008)

Untitled (Man with Bird)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Woman with Dove)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Lady with Dove)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Man with Flute)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Goat and Watermelon)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Kalash); Untitled (Ganesh)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Seated Man with Flower)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Head)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Bharat)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Jewellery Designs I)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Jewellery Designs II)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Woman with Tiger and Snake)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Shepherd)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Cow and Crow)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Shiva on Nandi)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Kali)

MANJIT BAWA (1941-2008)

Untitled (Cow)

Untitled (Durga)

Untitled (Durga)